Miotacz ognia - broń do rażenia wojsk, jego obiektów obronnych oraz sprzętu strumieniem ognia płonącego paliwa płynnego, wyrzucanego pod ciśnieniem gazów sprężonych w butli lub uzyskanych ze spalania ładunku prochowego. M.o. dzielą się na przenośne, zmechanizowane i stacjonarne. Ich zasada budowy jest jednakowa. M.o. składa silę czterech podstawowych elementów wytwarzającego ciśnienie, zbiornika z paliwem, węża łączącego i pistoletu. Element wytwarzający ciśnienie może być wykonany w postaci butli lub może stanowić inne rozwiązanie, umożliwiające wytworzenie ciśnienia, np. przez odpalenie ładunku prochowego. Zbiornik na paliwo jest zwykle wykonany z wysokogatunkowej stali. Jego pojemność bywa różna: w przenośnych miotaczach ognia wynosi ona od 10 do 25 l, w zmechanizowanych do 1400 l, w stacjonarnych do kilkunastu set litrów. Przenośne miotacze ognia mają kształt przystoso­wany do wygodnego przenoszenia. Wąż łączący, wykonany ze wzmocnionego kauczuku, umożliwia przesłanie mieszanki ze zbiornika do pistoletu. Pistolet, w którym kształtuje się kierowany na cel strumień ognia, składa się z lufy i prądownicy. Lufa ma najczęściej kształt wydrążonego walca. Głównym przeznaczeniem prądownicy jest przekształcenie energii potencjalnej strumienia cieczy (ciśnienia) w energię kinetyczną (prędkość). Początkowa prędkość strumienia mieszanki zagęszczonej we współczesnych m .o. wynosi 30 do 130 m/s. Konstrukcja i jakość prądownic w tych warunkach ma bardzo duże znaczenie. Zapalenie strumienia mieszanki następuje (w momencie wyrzucenia jej 7 prądownicy) za pomocą specjalnych urządzeńzapłonowych. Skuteczność m.o. zależy nie tylko od ich budowy, lecz również od własności mieszanki zapalającej, a więc jej lepkości, ciężaru właściwego, temperatury palenia się, temperatury zapłonu mie­szanki oraz możliwości łatwego jej sporządzania. W m.o. stosuje się dwa rodzaje mieszanek zapalają­cych: niezagęszczone i zagęszczone. Niezagęszczone mieszanki palne są paliwami płynnymi (benzyna, nafta, ropa naftowa, ich mieszaniny itp.), spalają się szybko, a ich zasięg jest o połowę krótszy od zasięgu mieszanek zagęszczonych. Mieszanki zagęszczone dają strumień zwarty, o większym zasięgu; czas ich palenia się jest dłuższy.

Menu